Danka Šárková

Spisovatelka

Danka Šárková

Obchodní podmínky nakladatelsví Anahita – e-shop

OBCHODNÍ PODMÍNKY1
obchodní společnosti
Anahita s.r.o.
se sídlem Bulharská 28, Praha 10
identifikační číslo: 24736996

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170103
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://www.dankasarkova.cz/category/bibliografie/
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
  Anahita s.r.ro. se sídlem Bulharská 28, Prah 10, identifikační číslo: 24736996, zapsané v
  obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 170103 dále jen
  „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
  kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
  fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
  prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
  umístěné na internetové adrese www.dankasarkova.cz (dále jen „webová stránka“),
  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
  podmínek.
  1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
  obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2.2. Pro objednání zboží použije kupující email dankasarkova@email.cz
  2.2.1. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  objednávaného zboží a
  2.2.2. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
  „objednávka“).

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

1

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  ☐ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000401145/2010 vedený
  u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
  3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
  dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
  závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
  účet prodávajícího.
  3.4. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
  jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  3.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
  technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
  jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
  kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá
  rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
  a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové
  nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní
  obal.
  4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
  nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
  nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
  v předchozí větě. .
  4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti
  (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
  kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
  obvyklou poštovní cestou.
  4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů
  od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým
  je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu
odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím.
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
  nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
  doručení.
  5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
  shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
  kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího
  z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných
  právních předpisů.
  5.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
  upravit reklamační řád prodávajícího.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
  zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely

jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
V Praze dne 1.10.2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.